OLD ARMENIAN DENOMINATIONS OF RITUAL CLOTHING AS A SOURCE OF ENRICHMENT OF MODERN ARMENIAN VOCABULARY

Authors

  • Sirarpi Karapetyan ASPU

DOI:

https://doi.org/10.24234/journalforarmenianstudies.v2i61.44

Keywords:

Grabar, ceremonial, clothing, term, vocabulary, ecclesiastical, borrowing, Greek, Persian, Latin

Abstract

The aim of the present article is the examination of Armenian ritual terms, in particular, the words characterising church clothing. To this aim, we have considered it necessary to distinguish between the names of church clothes, to indicate the sources of the origin of the root words, to provide original examples for the considered words in order to reveal their semantic peculiarities. Various studies devoted to religious and other term-systems, well-known explanatory and professional dictionaries and various literary and bibliographic sources have served as material for this research. We have found it expedient to interpret each word expressing ritual clothing from the semantic point of view, which has become the basis for, on the one hand, the division of these church terms, and on the other hand, for evaluating them as such, from both synchronic and diachronic points of view, thereby, valuing the most important role of Grabar in the Modern Eastern Armenian language in terms of vocabulary enrichment as well as term system formation and replenishment. The terminology system of any field is not separate from the general vocabulary, but is a subsystem of it, a set of specific terms.

Of course, the religious and ecclesiastical word layer of the Armenian vocabulary is mainly traditional, many words and terms belonging to that layer are from the pre-written period, dating back to the fifth century, however, in the course of historical development, various semantic changes have taken place here as well.

The ritual terms presented by us - the names of the outfit - are part of the terminological system of Armenian, therefore, they have significance for Armenian terminology, and the study of the mentioned field also has a certain scientific value

References

Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, գիրք 1, 2, Ե., 1976:

Աղայան Է., Բառաքննական և ստուգաբանական հետազոտություններ, Ե., 1974:

Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Ե., 1926:

Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1865:

Աւետիքեան Գ., Սիւրմելեան Հ., Աւգերեան Մ., Նոր հայկազեան բառարան, հ. 1, Եր., 1979, հ. 2, Ե., 1981:

Բարսեղյան Հ., Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական-տերմինաբանական բառարան, Ե., 1973:

Զօհրապեան Յ., Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, Վենետիկ, 1805:

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Ե., 1969:

Խաչատրյան Լ., Գրաբարի բացատրական բառարան. ձևաբանորեն տարարժեք բառեր, Ե., 2003։

Խաչատրյան Լ., Գրաբարի բացատրական բառարան, Ե., 2003:

Համաբարբառ գրաբար Աստվածաշնչի, Ե., 2012:

Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառարան. նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, Ե., 2010:

Հովհաննիսյան Լ., Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ, Ե., 2016:

Ղազարյան Ռ., Գրաբարի բառարան, Ե., 2000:

Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան, Ե., 1944:

Չէպէյեան Ղ., Ծիսական գիտելիքներ, Անթիլիաս-Լիբանան, 1986:

Պապիկյան Ս., Հայ կրոնաեկեղեցական բառապաշարը և նրա պատմական զարգացումը, Սեղմագիր, Ե., 2017:

Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010:

Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Ե., 1987:

Օրմանեան Մ., Ծիսական բառարան, Անթիլիաս-Լիբանան, 1979:

Downloads

Published

28.04.2023