Semantic shifts of the vocabulary of Ghazar Parpetsi's "Paper" in armenian (Diachronic investigation)

Authors

  • Sirarpi Karapetyan ASPU

Keywords:

Grabar (Old Armenian), Modern Armenian, letter, word stock, direct meaning, metaphoric meaning, change of meaning, conversion, literature, diachronic

Abstract

The article is devoted to the "Paper" written by Ghazar Parpetsi - a historian of the 5th century. We conducted a diachronic study as the words that we considered in the article underwent a morphological-semantic change or gained polysemy during different periods of language development. There can be lexical combinations of different parts of speech in a language, for nominal/ adjective lexical combinations, etc.

Various Armenian and foreign linguists have referred to part-of-speech combinations of words. Even commentators on the grammar of Dionysios Thrax noticed combinations of  part-of-speech meanings of more than one word. Considering morphological polysemy in the "Paper to Vahan Mamikonyan" by Parpetsi at the diachronic level, we extracted the explanations of the words which we selected from Grabar Օld Armenian lexical monuments, giving evidence proving for these words with their grammatical meanings.

Corresponding evidence was provided for each word. In our selection, we singled out words that underwent both two-and three-meaning shifts. Semantic transitions were made mainly from parts of nouns, adjectives, or adverbs. The morphological meanings and semantic meanings of these words are clearly distinguished by their individual uses at the syntactic level. In the article, we also considered the semantic changes of the words in our choice in the course of time.

References

Ալեքսանյան Ա., Ղազար Փարպեցու «Թուղթ առ Վահան» երկը միջնադարյան նամակի տեսության լույսի ներքո, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, հ. 9, Եր., 1987:

Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976:

Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984:

Աղայան Է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Եր., 1987:

Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան (ՀԱԲ), Եր., 1926:

Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1865:

Աւետիքեան Գ, Սիւրմելեան Հ., Աւգերեան Մ., Նոր հայկազեան բառարան( ՆՀԲ), հ. 1, Եր., 1979, հ. 2, Եր., 1981:

էմին Մ., Ղազարայ Փարպեցւոյ Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից, Մոսկվա, 1853։

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Եր., 1969:

Խաչատրյան Լ., Գրաբարի բացատրական բառարան. ձևաբանորեն տարարժեք բառեր, Եր., 2003։

Խաչատրյան Լ, Լեզվաբանության ներածություն. ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2008:

Խաչատրյան Լ., Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Եր., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1996:

Խաչատրյան Լ., Տեղաշարժեր բառերի ձևաբանական իմաստի մեջ, Եր., 1985:

Ղազարյան Ռ., Գրաբարի բառարան, Եր., 2000:

Ղազարյան Ռ., Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Եր., 2001:

Մալխասյանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան (ՀԲԲ), Եր., 1944:

Downloads

Published

2022-12-16