The original of the "Interpretation of the calendar" by YovhannẼs Kozern (the problem of "What is the year?")

Authors

  • Gor Galstyan ASPU

Keywords:

Yovhannẽs Kozern Taronets‘i, Calendar, "Interpretation of the Calendar", Anania Shirakats‘i, manuscript, original, Moveable Calendar, Fixed Calendar

Abstract

To conclude, we would like to note that, following our goal, in this article we presented the handwritten legacy of the famous calendar expert of the 10th-11th centuries Yovhannẽs Kozern Taronetśi, whose legacy has been preserved in the manuscripts of the Mashtots Matenadaran. We have stated that the author's "Interpretation of the Calendar" is included in eleven manuscripts of the Matenadaran. Yovhannẽs Kozern is also the author of other works: the work "Tesil", "The history of the House of Bagratuni", speeches, sermons and other interpretations.

In the article we touched on the question "What is the year?" according to the work of Yovhannẽs Kozern "Interpretation of the calendar". To study the issue, we used both the already published originals and two new manuscripts that were not used in the preparation of examination and comparative originals. Once again, these manuscripts of the Matenadaran No. 5809 and No. 8716, which the researchers did not refer to, contributed to the clarification of all the figures given in the calendarial entity of "What is the year".

The article also discusses the idea of the beginning of the Armenian first year. Yovhannẽs Kozern showed the correspondence of this year to 552/553 of the Julian calendar, comparing 1 Navasard with various periods of the reign of the kings and Catholicoses of Armenians. 

We also hope that the idea of the "immobility" of the Armenian calendar put forward by us will allow to look at various issues of the Armenian calendar from a new angle.

During the research of the topic, we adopted a new calendar method, and also used historical-analytic, historical-comparative and analytic methods.

References

ՄՄ ձեռ. Հմր 5809, թ. 78ա – 80բ, ԺԶ., ԺԷ. դդ., գրիչ՝ Պետրոս (ԺԷ. դ.), թերթ՝ 256, տող՝ 32, 20, 25, 38։

ՄՄ ձեռ. Հմր 8716, թ. 21ա – 24բ, ԺԷ. դար, գրիչ՝ Աստուածատուր Հալաթճի, թերթ՝ 129, տող՝ 24։

Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1973, 376 էջ:

«Մատենագիրք Հայոց», ԺԱ. դար., հտ, ԺԶ., Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2012, 1122 էջ:

Ստեփանոսի Տարոնեցւոյ Ասողկան, Պատմութիւն տիեզերական, Ս. Պետերբուրգ, 1885, 438 էջ։

Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ., Երևան, 1970, 1546 էջ։

բ) Ուսումնասիրություններ

«Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ» հանրագիտարան, Ս. Էջմիածին, 2008, 256 էջ։

Բադալյան Հ., Օրացույցի պատմություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970, 562 էջ:

Գալստյան Գ., Հովհաննես Կոզեռնը և նրա «Մեկնութիւն տոմարի» աշխատությունը, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2020, N 1, Պրակ Բ., էջ 77-94:

Գալստյան Գ., Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ» երկը, Բանբեր Մատենադարանի, 33, Երևան, 2022, 425-445 էջեր։

Էյնաթյան Ջ., «Պատճէն տոմարի հայոց մեծացը» և նրա մի քանի մեկնությունները.-Լրաբեր/ Ե., 1976, էջ 77-88:

Էյնաթյան Ջ., Տիեզերագիտության և տոմարի մեկնություններ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 413 էջ:

Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. Բ., Երևան, 1984, 768 էջ։

Հայկական սովետական հանրագիտարան, հտ. ԺԱ., Երևան, 1985, 719 էջ։

Սիմոնյան Գ., Վարդանյան Ռ., Հովհաննես Սարկավագի տոմարական ժառանգության մեջ առկա թվականության համակարգերը, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2013, էջ 48-65 էջեր։

Սարգսյան Լ., Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.), Երևան, 2010, 300 էջ։

Վարդանյան Ռ., Կարախանյան Գ., Անանիա Շիրակացին և նրա «Քննիկոնը», Աճեմյան մատենաշար, հ. Ա., Երևան, 2002, 37-117 էջեր։

Վարդանյան Ռ., Հայոց տոմարական եղանակը. թարգմանական բնագրերի ժամանակը, Երևան, 1993, 84 էջ։

Վարդանյան Ռ., Հայոց տոնացույցը (4-18-րդ դարեր), Երևան, 1999, 647 էջ։

Քիւրտեան Յ., Յովհաննէս վարդապետ Կոզեռն.-Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա- Մխիթարեան տպարան, 1967/Ա, էջ 1-15:

«Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, Ս. Էջմիածին, 1994, 1200 էջ։

Օրմանյան Մ., Ազգապատում, հ. Ա, Ս. Էջմիածին, 2001, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ., 1870 էջ:

Downloads

Published

2022-12-16