Literary correspondence: structure and language

Authors

  • Ashot Galstyan ASPU

Keywords:

literary correspondence, open letter, false letter, structure, dialogue, metaphor, comparison

Abstract

As a result of studying the topic, we came to the following conclusions.

  1. Letters of writers are of great importance for the history of Armenian literature and culture. The issues raised in them, even if private, but of concern to the public, convey to the reader the state of mind and mood of the author.
  2. In terms of their composition and questions addressed to the reader, the letters have mainly the nature of a dialogue.
  3. Some large-scale letters can be considered the building blocks of fiction or documentary-fiction.
  4. The style of the collection of letters, representing elements of public speaking, has significant linguistic and expressive manifestations (contrast of personal pronouns I-you, abundance of adverbs, phraseologisms, etc.).
  5. Our general conclusion is that some experts consider part of the letters to be documentary literature. However, we must note that the letters are twofold in their structure. They have layers of both dialogue and monologue. In letters, there is usually no effort, no labor, no gestures.

Thus, different types of letters, despite their generality, have structural and linguistic differences.

References

Բաբայան Օ., Փոխաբերությունը արդի հայերենում, Ե., 2004:

Գալստյան Ա., Երկխոսությունը ժամանակակից հայերենում, Ե., 2003:

Գորկի Ա., Նամակներ, Ե., 2005:

«Գրական թերթ», 2014, հմ.18:

Գրական ժառանգություն, Գիրք Ա., Ե., 1940:

«Էջմիածին», 2008, Թ:

Ջրբաշյան Է., Մախչանյան Հ., Գրականագիտական բառարան, Ե., 1972:

«Տարազ», 1890, հմ. 5:

Տերտերյան Ա., Հայ կլասիկներ, Ե., 1944:

Богданова Е., Языковые особенности жанра дневника//Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2008, т.1, էջ 28-33:

Downloads

Published

2022-12-16